Vit Meeting Room

Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagens högsta beslutande organ. Aktieägarna samlas minst en gång per år för att fastställa ekonomiska rapporter, välja styrelse och fatta eventuella andra beslut som rör aktieägarna, t.ex om nyemissioner, ändrad bolagsordning m.m.

Kallelse till årsstämma i ApParkingsspot Nordic AB (publ).

 

Aktieägarna i ApParkingsspot Nordic AB (publ), org.nr. 556666-0170, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 juni 2021.

Mot bakgrund av den pågående Coronapandemin och i syfte att motverka smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolagsstämman kommer kunna följas via videolänken den 18e juni kl 14 via www.whereby.com/apparkingspot

Utövande av rösträtt vid stämma

 

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt på årsstämman skall:

 

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 juni 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och

 • ha anmält sitt deltagande på stämman senast den 17 juni 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman endast kan göras enligt anvisningarna för poströstning.

 

Anvisningar för poströstning

 

För att rösta på stämman ska aktieägare använda det poströstningsformulär (tryck för att ladda ner) och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://apparkingspotnordic.com/bolagsstaemma/. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Poströstningsformuläret skall skickas antingen:

 

 • per post till Apparkingspot Nordic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm (märk kuvertet med ”Årsstämma)

 • via e-post till info@apparkingspotnordic.com, ange ” Årsstämma” i ämnesraden

 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. den individuella poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor fram­går av poströstningsformuläret.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få utöva rösträtt vid årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 10 junu 2021, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

 

Ombud m m

Aktieägare får utse ett ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och uppdaterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Apparkingspot Nordic AB dock senast den 17  juni 2021. Fullmaktsformulär - ladda ner

 

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordningen

 4. Val av en eller två protokolljusterare

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020.

 7. Beslut:

  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

  2. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

 9. Beslut om arvode till styrelsen och revisorn

 10. Val av styrelse och revisor

 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

 12. Stämmans avslutande

 

 

Förslag till beslut

 

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Staffan Wogenius väljs till ordförande vid stämman.

 

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår att till justerare utse Sasa Farkas.

 

Punkt 7 (ii) - Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

 

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

 

Punkterna 9 - Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Föreslås att inget styrelsearvode skall utgå för kommande period.  

 

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

 

Punkt 10 - Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tommi Kokkola, Sasa Farkas, Erik Glitterstam och Staffan Wogenius.  För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Andreas Folke som Bolagets revisor.

 

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

 

Punkt 12 - Stämmans avslutande

 

 

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, https://www.apparkingspotnordic.com/finansiella-rapporter.

 

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 32 842 448 st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 15 ovan är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

______________________________

 

Stockholm i maj 2021

Apparkingspot Nordic AB (publ)

Styrelsen