top of page
bolagsordning1.png

1. FIRMA

Bolagets firma är ApParkingspot AB (publ). Bolaget är publikt.

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Lund.

3. VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av digitala tjänster för uthyrning av parkeringsplatser, samt därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 504 000 kronor och högst 2 016 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 11 200 000 och högst 44 800 000 stycken.

6. STYRELSE

Styrelsen består av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

7. REVISORER

Bolaget ska välja minst 1 och högst 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter alternativt ett registrerat revisionsbolag.

8. KALLELSE

Kallelse till årsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 3 veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman dels göra en anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall avhållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

a) Val av ordförande vid stämman b) Upprättande och godkännande av röstlängd c) Godkännande av dagordning d) Val av en eller två protokolljusterare e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

f) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. g) Beslut i. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning ii. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen iii. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer.

h) Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag. i) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden j) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag. k) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är 0101 – 1231.

11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

bottom of page